Mesafeli Satış Sözleşmesi

  

1.TARAFLAR 

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar
arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
 

A. ; (sözleşmede bundan sonra
“ALICI” olarak anılacaktır)
 

B.GRS Automobility Oto Sanayi ve
Ticaret A.Ş ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)
 

GRS Automobility Oto Sanayi ve
Ticaret A.Ş ADRES: Birlik Mh. Mehmet Akif İnan Cd. No:4 Esenler/İstanbul
 

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle
ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve
varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına
gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 

2.TANIMLAR 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve
yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları
ifade edeceklerdir.
 

BAKAN: Gümrük ve Ticaret
Bakanı’nı,
 

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nı,
 

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’u,
 

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
 

HİZMET: Bir ücret veya menfaat
karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her
türlü tüketici işleminin konusunu ,
 

SATICI: Ticari veya mesleki
faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına
hareket eden şirketi,
 

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari
veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da
tüzel kişiyi,
 

SİTE: SATICI’ya ait internet
sitesini,
 

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya
hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel
kişiyi,
 

TARAFLAR: SATICI ve
ALICI’yı,
 

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında
akdedilen işbu sözleşmeyi,
 

MAL: Alışverişe konu olan taşınır
eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü
ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
 

3.KONU 

İşbu Sözleşme, ALICI’nın,
SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği
aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile
ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin
 

Korunması Hakkında Kanun ve
Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve
yükümlülüklerini düzenler.
 

Listelenen ve sitede ilan edilen
fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana
ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise
belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 

4. SATICI BİLGİLERİ 

Ünvanı  

Adres  

Telefon  

Faks  

Eposta  

5. ALICI BİLGİLERİ  

Teslim edilecek kişi  

Teslimat Adresi  

Telefon  

Faks  

Eposta/kullanıcı adı  

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ
BİLGİLERİ
 

Ad/Soyad/Unvan  

Adres  

Telefon  

Faks  

Eposta/kullanıcı adı  

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER
BİLGİLERİ
 

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin
temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait
internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise
ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.
Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
 

7.2. Listelenen ve sitede ilan
edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme
yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar
ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 

7.3. Sözleşme konusu mal ya da
hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.
 

Ürün AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra
Toplam
 

(KDV Dahil)  

Kargo Tutarı  

Toplam :  

Ödeme Şekli ve Planı  

Teslimat Adresi  

Teslim Edilecek kişi  

Fatura Adresi  

Sipariş Tarihi  

Teslimat tarihi  

Teslim şekli  

7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan
kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.
 

8. FATURA BİLGİLERİ  

Ad/Soyad/Unvan  

Adres  

Telefon  

Faks  

Eposta/kullanıcı adı  

Fatura teslim : Fatura sipariş
teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte
 

teslim edilecektir.  

9. GENEL HÜKÜMLER  

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet
sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli
ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik
ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön
Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin
kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi,
siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil
fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün,
30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına
bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında
ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir.
Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
 

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü
eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri,
kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her
türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara
uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi,
hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve
özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt
eder.
 

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa
yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak
suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün
veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu
yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3
gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam
bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün
teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi
bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka
kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim
yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün
ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden
sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması
sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu
tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün
içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

9.8. SATICI, tarafların iradesi
dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine
getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir
sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez
ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da
siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile
değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan
kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI
tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı
ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI
tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade
edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka
tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3
haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın
hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan,
ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve
taahhüt eder.
 

9.9. SATICININ, ALICI tarafından
siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen
adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim
bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla
iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı
bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine
yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve
beyan etmektedir.
 

9.10. ALICI, sözleşme konusu
mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış
vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim
alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden
sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı
kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
 

9.11. ALICI ile sipariş esnasında
kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya
tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı
tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve
iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait
ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait
olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın
talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş
dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde
ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
 

9.12. ALICI, SATICI’ya ait
internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe
uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle
uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten
tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 

9.13. ALICI, SATICI’ya ait
internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve
bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm
hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
 

9.14. ALICI, SATICI’ya ait
internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı,
başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için,
başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca,
üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet
(spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
 

9.15. SATICI’ya ait internet
sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca
üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya
başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak
amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi
desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik
herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
 

9.16. İşbu sözleşme içerisinde
sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle
cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve
cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk
alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine
uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 

10. CAYMA HAKKI  

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin
mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği
adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde,
SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin
ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını
kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre
sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona
ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet
sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından
kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle,
cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 

10.2. Cayma hakkının kullanılması
için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks
veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede
düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde
kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
 

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim
edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise,
iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi
gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE
FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 

b) İade formu,  

c) İade edilecek ürünlerin kutusu,
ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak
teslim edilmesi gerekmektedir.
 

d) SATICI, cayma bildiriminin
kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli
ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre
içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 

e) ALICI’ nın kusurundan
kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade
imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle
yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun
kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu
değildir.
 

f) Cayma hakkının kullanılması
nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına
düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal
edilir.
 

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK
ÜRÜNLER
 

ALICI’nın isteği veya açıkça
kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait
olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri,
tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi
geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI
tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından
uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve
doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi
kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin
mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında
teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap,
dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama
cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından
açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma
hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan
hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün
değildir.
 

Kozmetik ve kişisel bakım
ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve
programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner,
kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş,
bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
 

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ
SONUÇLARI
 

ALICI, ödeme işlemlerini kredi
kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile
arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya
karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka
hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan
talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi
halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve
ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
 

13. YETKİLİ MAHKEME  

İşbu sözleşmeden doğan
uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal
sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici
işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici
mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
 

01/01/2017 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak
başvurularda değeri:
 

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk
Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
 

b) Büyükşehir statüsünde olan
illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on)
Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
 

c) Büyükşehir statüsünde olmayan
illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan
uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
 

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan
illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin
altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri
görevli kılınmışlardır.
 

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla
yapılmaktadır.
 

14. YÜRÜRLÜK  

ALICI, Site üzerinden verdiği
siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul
etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin
sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde
gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
 

SATICI:  

ALICI:  

TARİH:  

   

icon

Bize Ulaşın

Carver ile ilgili öğrenmek istediğiniz ne varsa bir tık uzağınızdayız.

icon
icon

Satış Noktaları

Carver modellerini deneyimleyebilmeniz için satış noktalarımız, çok yakında sizlerle.

icon